บรรษัทภิบาล

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของปูนซีเมนต์เอเซีย

พวกเราชาวปูนซีเมนต์เอเซีย มีความเชื่อมั่นและยึดถืออยู่เสมอว่า สิ่งสำคัญนอกเหนือจากผลประกอบการในแง่ธุรกิจ คือการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัท ฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ

ดังนั้น ปูนซีเมนต์เอเซียจึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากรของพวกเราในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่พวกเราคาดหวัง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงนโยบายว่าด้วยการปฎิบัติตามระเบียบและกฎหมาย การจัดการกับการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน การติดต่อกับคู่ค้าและลูกค้า การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดการข้อมูลและการเก็บรักษาความลับ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปูนซีเมนต์เอเซียมีความเชื่อมั่นและยึดถือในมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เรามีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และเน้นย้ำต่อพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร รวมถึงการจัดให้มีระบบการตรวจสอบควบคุมภายในที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์เอเซียยังได้จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถรายงานหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นประเด็นการกระทำความผิด

นโยบายว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของปูนซีเมนต์เอเซียครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่จำเป็นทุก ๆ ด้าน เช่น การปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การให้และรับของขวัญ แนวปฏิบัติในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสในการให้การสนับสนุนและการบริจาค การแต่งตั้งหรือโยกย้ายพนักงานของบริษัท ฯ เป็นต้น

 

จุดยืนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน

ปูนซีเมนต์เอเซีย เราให้คุณค่าต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเราเชื่อเสมอว่ามนุษย์คือทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาสังคม เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ แนวปฎิบัติว่าด้วยกิจการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

ปูนซีเมนต์เซียจึงได้มีการประกาศจุดยืนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ เพื่อกำหนดแนวทางและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของเราปลอดจากการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว โดยจุดยืนดังกล่าวครอบคลุมถึงประเด็นการสนับสนุนให้สภาพการทำงานของพนักงานปูนซีเมนต์เอเซียเป็นไปตามมาตรฐานแรงงานพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การให้ความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเรายังมีความพยายามในการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

การจัดซื้อจัดจ้าง

Supplier and Purchasing Information

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • ประมวลจรรยาบรรณของผู้ขายและให้บริการ 
  • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ประเภท 2
  • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ประเภท 4

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของปูนซีเมนต์เอเซีย