ปูนซีเมนต์เอเซียลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) โดยคุณนภดล รมยะรูป กรรมการผู้จัดการ และ คุณระพี สุขยางค์ กรรมการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรองศาสตาจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ. นครราชสีมา 

ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวเป็นการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระหว่างบริษัทฯและสถาบัน   สามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเอื้อประประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

Banner MOU with Suranaree University of Technology.