ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2530-2533  เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง   ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเติบโตอย่างรวดเร็วตามไปด้วยก่อให้เกิดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นเป็นจำนวนมาก    จนกระทั่งทำให้กำลังการผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ภาวะการขาดแคลนปูนซีเมนต์จึงเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2532-2534 สร้างความเดือดร้อนให้แก่อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอย่างมาก และเริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศอีกด้วย รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยการอนุญาตให้มีการนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์โดยผู้ผลิตรายใหม่ๆ อีกด้วย

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสนองตอบความต้องการปูนซีเมนต์ของตลาดภายในประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2532 โดยได้ทำการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ขึ้นบนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และได้เริ่มผลิตปูนซีเมนต์สนองตอบความต้องการของตลาดในประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ด้วยกำลังการผลิต 2 ล้านเมตริกตันต่อปี

เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ภายในประเทศยังคงขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) จึงได้ขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นอีก 3 ล้านเมตริกตัน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างสายการผลิตที่สองขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ภายในบริเวณเดียวกันกับโรงงานแห่งแรก และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งทั้งสองสายการผลิตนี้ใช้กระบวนการผลิตแบบแห้ง (Dry Process)

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันผลิตปูนซีเมนต์ออกจำหน่ายได้แก่

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท I : บัวแดง, บัวแดง เอ๊กซ์ตร้า
 • ปูนซีเมนต์ผสม : บัวเขียว, บัวฟ้า, บัวซูเปอร์
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท III : บัวดำ
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท V : บัวฉลาม
 • ปูนซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ : Well Cement
 • ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก :  บัวแดงไฮเทค, บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า
 • ปูนสำเร็จรูป บัวมอร์ตาร์ เบสิค มี 4  ประเภท
  • บัวมอร์ตาร์ : ฉาบทั่วไป
  • บัวมอร์ตาร์ : ก่อทั่วไป
  • บัวมอร์ตาร์ : ฉาบอิฐมวลเบา
  • บัวมอร์ตาร์ : ก่ออิฐมวลเบา
 • ปูนสำเร็จรูป บัวมอร์ตาร์เทคนิคคอลมอร์ตาร์  มี 4  ประเภท
  • บัวมอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ FIX
  • บัวมอร์ตาร์ กาวซีเมนต์ FIX XL
  • บัวมอร์ตาร์ สกิมโค้ท สีเทา
  • บัวมอร์ตาร์ สกิมโค้ท สีขาว
ก้าวย่างแห่งการพัฒนา

23 สิงหาคม 2532

จดทะเบียนเป็นบริษัท จํากัด

30 เมษายน 2536

ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรม มีกําลังการผลิต ปีละ 2 ล้านเมตริกตัน

18 พฤษภาคม 2536

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้สามารถแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 15 เล่ม 1-2535 กับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

23 สิงหาคม 2536

เริ่มผลิตปูนเม็ดจากสายการผลิตแรก

5 กันยายน 2536

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้สามารถแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 80-2517 กับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสม

2 กรกฎาคม 2539

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

6 พฤศจิกายน 2539

เริ่มผลิตปูนเม็ดจากสายการผลิตที่สอง

17 กุมภาพันธ์ 2540

เริ่มผลิตปูนซีเมนต์จากสายการผลิตที่สอง โดยมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ 3 ล้านเมตริกตันต่อปี

มีนาคม 2546

ควบรวมกิจการกับบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

28 พฤศจิกายน 2556

เปิดโรงงานไฟฟ้าลมร้อน ที่โรงงานพุกร่าง

พฤษภาคม 2566 แล้วเสร็จการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 20 เมกกะวัตต์ ณ โรงงานพุกร่าง และเริ่มทดสอบการทำงานของระบบ