สิ่งที่ท้าทายที่สุดของบริษัท คือ การรวมการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และผลประกอบการทางเศรษฐกิจ เข้ากับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผ่านทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทได้ดำเนินการ

  • ส่งเสริมและตระหนักในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  • การรวมกลยุทธเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมเข้ากับการปกป้องภูมิอากาศ การลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และระงับการปล่อยมลภาวะสู่อากาศ 
  • การดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความขยันขันแข็ง และด้วยการสนทนาวิสาสะกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม