รายงานประจำปี

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)