กระบวนการผลิต

กว่าจะเป็นปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ (Cement) หมายถึงวัสดุประสานที่สามารถยึดวัตถุสิ่งเล็กๆ เข้าด้วยกัน นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัถุดิบธรรมชาติ เพื่อนำใช้ทดแทนการตัดต้นไม้ของมนุษย์เพื่อนำมาใช้ในการสร้างบ้านเรือน ถนนหนทาง สะพาน เขื่อน โรงพยาบาล วัดวาอาราม รวมถึงสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคารต่างๆ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างถูกสร้างขึ้นจากปูนซีเมนต์จะมีความคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน

วัตถุดิบในการผลิตปูนเม็ด

ก่อนนำมาซึ่งปูนซีเมนต์ ต้องผ่านขั้นตอนการได้มาของปูนเม็ดก่อน ปูนเม็ดผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติได้แก่ หินปูน (Limestone) ดินดาน (Shale) ดินเหนียว (Clay) และ ศิลาแลงหรือแร่เหล็ก (Laterite) โดยหินปูนเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้มากที่สุดในกระบวนการผลิตปูนเม็ด วัตถุดิบทุกชนิดต้องผ่านการย่อยหยาบเพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ จากนั้นนำวัตถุดิบที่ผ่านการย่อยหยาบมาผสมตามสัดส่วนที่กำหนดโดยทางฝ่ายควบคุมคุณภาพ และนำไปบดวัตถุดิบเพื่อให้ได้มีขนาดเล็กลง ในขั้นตอนนี้จะมีการควบคุมคุณภาพ ด้านความละเอียดและปรับสัดส่วนองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบผ่านผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ (x-ray) ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นลำเลียงฝุ่นวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่ต้องการแล้วไปเก็บไว้ในไซโลเพื่อรอผ่านกระบวนการเผาตามขั้นตอนการผลิตต่อไป

การเผาวัตถุดิบเพื่อให้ได้ปูนเม็ด

กระบวนการนี้เริ่มจากการลำเลียงฝุ่นวัตถุดิบจากไซโลขึ้นไปสู่หอคอย เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน ฝุ่นวัตถุดิบจะไหลจากด้านบนลงด้านล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับลมร้อนจากหม้อเผา ฝุ่นวัตถุดิบจะถูกทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 850 องศาเซลเซียส (oC) หินปูนจะเกิดการสลายตัวให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เรียกปฎิกิริยานี้ว่า Decarbonization หลังจากนั้นฝุ่นวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการ Decarbonization แล้วจะถูกลำเลียงเข้าหม้อเผา (Kiln) และเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึงประมาณ 1450 องศาเซลเซียส (oC) แล้ว จะเกิดสารประกอบที่สำคัญคือ ไตรแคลเซียมซิลิเกต (C3S) ไดแคลเซียมซิลิเกต (C2S) ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C3A) และเฟอร์ไรต์ (C4AF) ซึ่งจะหลอมตัวเข้าด้วยกันเกิดเป็นปูนเม็ด (Clinker) ปูนเม็ดจะไหลออกจากหม้อเผาลงผ่านห้องลดอุณหภูมิ (Clinker Cooler) เพื่อลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วให้เหลือประมาณ 100 องศาเซลเซียส (oC) ก่อนที่จะลำเลียงส่งไปเก็บที่ไซโลเก็บปูนเม็ดต่อไป

ปูนซีเมนต์: ก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า

ปูนเม็ด (Clinker) จากไซโลจะถูกลำเลียงเข้าหม้อบดซีเมนต์ เพื่อทำการบดผสมรวมกับแร่ยิบซัม (Gypsum) หินปูน (limestone) เถ้าลอย (Fly ash) และสารเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (Cement additive) ในสัดส่วนที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับชนิดของปูนซีเมนต์นั้นๆ ขั้นตอนการบดปูนซีเมนต์นี้มีการควบคุมคุณภาพทั้งทางเคมีและทางฟิสิกส์อย่างใกล้ชิด เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สม่ำเสมอ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ปูนซีเมนต์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะถูกลำเลียงไปเก็บไว้ที่ไซโลปูนซีเมนต์เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป

Downloads