นายนภดล รมยะรูป
กรรมการผู้จัดการ

นายฮาคาน ยูเวช
 ผู้อำนวยการเทคนิค

ดร.วิชากร เฮงษฎีกุล
ผู้อำนวยการขายและการตลาด

 นายวรุณ โซมานี่ 
 ผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ

นายจุรินทร์ มีมุ่งธรรม

ผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์

นายพนม พวงมะโหด 
ผู้อำนวยการจัดซื้อและโลจิสติกส์

Mr.Jackrit Tonthow

นายจักรกฤษณ์ ต้นเถา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด