นโยบายสิ่งแวดล้อม

   
     
วิสัยทัศน์     

คุณภาพเหนือมาตรฐาน บริการประทับใจ
เน้นเรื่องความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

พันธกิจ

ผู้บริหารจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนวิธีปฏิบัติ ที่ดีที่สุดต่อธุรกิจของเรา

  • ควบคุมสภาพแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมต่างๆของบริษัท ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
  • วิเคราะห์ ประเมินและดำเนินการกำจัด บำบัด รวมทั้งปกป้องปริมาณของเสียที่ปล่อยออกสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งควบคุมการสูญเปล่า รวมถึงภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยมีการติดตาม ประเมินผลและทบทวนบทบาทการดำเนินงานเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • ให้ความรู้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการตามที่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกำหนด พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้ให้ถือว่าการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารทุกระดับจะต้องให้การสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเจตจำนงของนโยบายนี้
  • นโยบายฯ นี้ จะประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและสาธารณะชนทราบตามความเหมาะสม