กรรมการบริษัท

นายชอง โท
ประธานกรรมการ

Mr.Surachai Nimlaor

นายสุรชัย นิ่มละออ
กรรมการ

นายอุฬาร เกรียวสกุล

กรรมการ

นายนภดล รมยะรูป
กรรมการผู้จัดการ

Mr.Fong Wei Kurk

นายฟง เหวย เคิร์ก
กรรมการ

นายโรเบอร์ โต้ กัลลิเอรี
กรรมการ

นายระพี สุขยางค์
กรรมการ

นายฮวน ฟรานซิสโก เดอฟาค 
กรรมการ

นางสาวซิม ซก เพ็ง
กรรมการ

นายคลาวดิโอ เดอัลแบรติ
กรรมการผู้จัดการ