การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 20 กรกฏาคม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจปี 2562 รวมถึงแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ  ทั้งนี้บริษัทได้จัดการประชุมตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

Annual General Meeting of Shareholders 2020_2.

Annual General Meeting of Shareholders 2020_3.

Annual General Meeting of Shareholders 2020_4.

Annual General Meeting of Shareholders 2020_5.

Annual General Meeting of Shareholders 2020_6.

Annual General Meeting of Shareholders 2020_7.

Annual General Meeting of Shareholders 2020_8.

Annual General Meeting of Shareholders 2020_9.