ปูนซีเมนต์เอเซีย มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยโดยรวม ของพนักงาน ผู้รับเหมา ครอบครัว  และผู้มาติดต่อ  บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยให้พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

Downloads

Measures to Prevent the Spread of Covid-19_1.

Measures to Prevent the Spread of Covid-19_2.

Measures to Prevent the Spread of Covid-19_3.

Measures to Prevent the Spread of Covid-19_4.

Measures to Prevent the Spread of Covid-19_5.

Measures to Prevent the Spread of Covid-19_6.