TCMA ประกาศ ‘MISSION 2023’ ผนึกพลังครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์กับ 25 พันธมิตร ลดก๊าซเรือนกระจก

 

TCMA ประกาศ ‘MISSION 2023’ ผนึกพลังครั้งใหญ่ของอุตฯปูนซีเมนต์กับ 25 พันธมิตร ลดก๊าซเรือนกระจก 

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ประกาศ ‘MISSION 2023’ ผนึก 25 พันธมิตร ภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 ใน 2 ปี ยกระดับสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรการทดแทนปูนเม็ด หวังกระตุ้นการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนประเทศ สู่การพลิกโฉมปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศความสำเร็จ จากการเร่งลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 300,000 ตัน CO2 ในปีที่ผ่านมา เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 

นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เปิดเผยถึง ‘MISSION 2023’ ภารกิจเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อยกระดับสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรการทดแทนปูนเม็ด ด้วยการมุ่งผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 1,000,000 ตัน CO2 ภายในปี 2566 พร้อมกับประกาศความสำเร็จในปีที่ผ่านมา จากความมุ่งมั่นทำงานจนประสบความสำเร็จสามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 300,000ตัน CO2 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมแรกของไทยที่เข้ามาตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 

จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายแรกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 300,000 ตัน CO2 ในช่วงสิ้นปี 2564 จากแผนเดิมที่วางไว้ในสิ้นปี 2565 เป็นผลมาจากการผลักดันร่วมมือกันระหว่าง TCMA กับ 16 ภาคีจากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยการสนับสนุนจาก 5 กระทรวง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนต่อเนื่อง ที่จะส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ครั้งนี้มีความตั้งใจเดินหน้าเต็มที่ร่วมกับ 25 พันธมิตร ประกาศ ‘MISSION 2023’ เป้าหมายร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 1,000,000 ตัน CO2 ภายในปี 2566 พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเปลี่ยนมาใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างทุกประเภท เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน 

ผนึก 25 พันธมิตร ลดก๊าซเรือนกระจก 

สำหรับการประกาศ ‘MISSION 2023’ นี้ TCMA ได้ทำงานไปพร้อมกับหลายหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน ที่ต้องการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 1,000,000 ตัน CO2 ภายในปี 2566 ในครั้งนี้มี 25 พันธมิตรจับมือกันไปสู่เป้าหมาย โดยการสนับสนุนของ 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้สำเร็จ ทั้งด้านการปรับปรุงมาตรฐานด้านการก่อสร้างของหน่วยงาน ด้านการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการใช้งาน ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ และด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

“ด้วยความมุ่งมั่นและการทำงานเชิงรุกของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในการสนับสนุนนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามที่ประกาศในการประชุม COP 26 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมแรกของประเทศที่ประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนในการเดินหน้าขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยเร่งยกระดับขับเคลื่อนมาตรการทดแทนปูนเม็ด ด้วยการมุ่งผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมกระตุ้นให้เกิดการใช้งานในวงกว้างแทนปูนซีเมนต์ชนิดเดิม ซึ่งเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

เร่งเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างในไทยให้สอดคล้องเทรนด์โลก 

ปัจจุบันเทรนด์โลกเปลี่ยนมาใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ มุ่งยกระดับให้ตลอดกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สามารถมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยจึงทำการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เป็น “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศในภาพรวมหากมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งสามารถตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทาง BCG และนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

 

 

 

TCMA MISSION 2023.

TCMA MISSION 2023.

TCMA MISSION 2023.