WELL CEMENT

ปูนซีเมนต์ตรา Well Cement เป็นปูนซีเมนต์ที่ผลิตตามมาตรฐาน API SPECIFICATION 10 A ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เหมาะสำหรับใช้ในงานขุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ  


 

Downloads